ශ්‍රී ලංකාව මෝටර් රථ උපාංග නිෂ්පාදනයේ

කේන්ද්‍රස්ථානයක් කිරීමේ වැඩසටහන